พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ลดขั้นตอนระยะเวลา
     การปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหมู่บ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
แบบวัดความพึงพอใจ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ ITA
หนังสือสถจ.ฉะเชิงเทรา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-17 22  
2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 63 2020-11-17 12  
3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-10-21 17  
4 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค 63 2020-09-15 44  
5 ขอให้เสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2563 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ 2020-09-01 27  
6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 63 2020-08-11 36  
7 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย 63 2020-07-14 53  
8 ข้อมูลข่าวสารผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน พ.ค 63 2020-06-16 38  
9 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 2020-05-14 52  
10 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-04-03 60  
11 ให้เสนอราคางานจ้างก่สร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและบ่อพักฯ ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-31 52  
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ 9 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-27 67  
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 9 ต.ปากน้ำ อ.งบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-27 277  
14 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63 2020-03-12 80  
15 ข้อมูลข่าวสารผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 2563 2020-02-07 83  
16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ปากน้ำ - หัวไทร หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-01-17 69  
17 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2020-01-09 84  
18 แจ้งให้เสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 8(วนะภูติ 2)เชื่อมต่อถนนปากน้ำ-ห้วไทร พร้อมรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2019-12-27 58  
19 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 2019-12-04 77  
20 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 2019-10-16 60