พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ลดขั้นตอนระยะเวลา
     การปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหมู่บ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
แบบวัดความพึงพอใจ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ ITA
หนังสือสถจ.ฉะเชิงเทรา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563


 
   
   
   
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์


 
   
   
   
 
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย  
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ


 
   
   
   
 
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย  
การช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตในฤดูกาลผลิตปี 59/60


 
   
   
   
 
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย  
ขณะนี้มีสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมฯ


 
   
   
   
 
กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสานต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน  
กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสานต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน


 
   
   
   
 
ชุดคำพูด  
ชุดคำพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙


 
   
   
   
 
ชุดคำพูด "กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง"  
ชุดคำพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙


 
   
   
   
 
ปัญหายาเสพติด  
ชุดคำพูด


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ (Infographics) รัฐบาลเพื่อประชาชน  
สมุดภาพของรัฐบาล