หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนวนะภูมิ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โทร. 038 - 542-312 , 038 - 542-313 โทรสาร 038 -133-108

วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น- 16.30 น.

e-mail : paknam.bangkhla@gmail.com

http://www.paknambangkhla.go.th

Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100008405407041


ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
โทรศัพท์
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 
 

No.7
รายละเอียด

ddddddddddddddd
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0636532296

kanyakorn  nopaketmail@hotmail.com   182.232.128.168  2021-05-06 14:27:46
   
 

No.6
รายละเอียด

แวะเยี่ยมชม
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0636532296

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaketmail@hotmail.com   182.232.128.168  2021-05-06 14:26:40
   
 

No.5
รายละเอียด

รบกวนติดต่อ ทต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำหน่ายผู้สูงอายุ 1.นายถวัลย์ พรมมิ 3 2402 00278 34 0 2.นางประพิมพ์ พรมมิ 3 2402 00283 76 9 ย้ายมาบ้านเลขที่ 331 ม.8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อ 14 ก.ย.63 ติดต่อกลับ 084-2252755
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

Kit    101.51.241.172  2020-09-17 19:18:57
   
 

No.2
รายละเอียด

ร้องขอให้ทางเทศบาลปากน้ำ ช่วยตัดกิ่งไม้ ที่ขวางเสาไฟฟ้า ในซอย สุขาภิบาล4 ให้ด้วยครับ จะเดินสายไฟตามเสาไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะ ต้นไม้และกิ่งไม้ ปรกคลุม จนจะมอง ไม่เห็นเสาไฟและสายไฟแล้ว จนไม่สามารถเดินสายไฟและสายอินเตอร์เน็ต เข้ามาได้
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วรพงศ์ คงคางาม  Warapong_phone@hotmail.com   27.55.88.206  2020-01-30 08:15:41
   
 

No.1
รายละเอียด

แวะเยี่ยมชมเว็บ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaket@yahoo.com   110.169.203.158  2016-02-13 22:14:07