หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนวนะภูมิ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โทร. 038 - 542-312 , 038 - 542-313 โทรสาร 038 -133-108

วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น- 16.30 น.

e-mail : paknam.bangkhla@gmail.com

http://www.paknambangkhla.go.th

Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100008405407041


ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
โทรศัพท์
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 
 

No.15
รายละเอียด

์ืN0.13@ คุณสมศรี ผู้สูงอายุเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุครบ 59 ปี ครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://-

ทต.ปากน้ำ  -   101.109.20.22  2023-03-23 16:41:50
   
 

No.14
รายละเอียด

สงกรานต์ปีนี้เทศบาลจัดไหมครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0879385250

พงศกร  -   101.109.20.22  2023-03-23 16:36:19
   
 

No.13
รายละเอียด

ผู้สูงอายุเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สมศรี  -   101.109.102.230  2023-03-10 15:02:12
   
 

No.12
รายละเอียด

มีเปิดรับสมัครเสมียนป่าวครับ ป.ตรี สายพัฒนาชุมชน
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0861119620

นาย ประกิต พูนสวัสดิ์    49.230.57.126  2022-07-25 16:49:10
   
 

No.11
รายละเอียด

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0861119620

นาย ประกิต พูนสวัสดิ์    49.230.57.126  2022-07-25 16:42:52
   
 

No.10
รายละเอียด

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดิน ว่าอยู่ในส่วนที่จะต้องชำระหรือไม่
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://0899829889

กรดา  kornku@hotmail.com   49.229.70.66  2022-06-23 10:48:50
   
 

No.9
รายละเอียด

อยากขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย ขยะธรรมดากับขยะมีพิษ แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร และวิธีกำจัดขยะทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

มนตรี รุ่งเรืองศิรินนท์    49.230.80.206  2021-11-28 12:11:48
   
 

No.8
รายละเอียด

สอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือบ้านพัง จากเหตุการณ์พายุ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2564 ทางเทศบาล มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 และมีเอกสารคำร้องมาให้เจ้าบ้านเซ็น และถ่ายบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อให้ความช่วยเหลือใดๆ จากเทศบาลเลย จึงอยากสอบถามมายังเทศบาลว่า เหตุใดระยะเวลาให้การช่วยเหลือประชาชนถึงดำเนินการล่าช้านักคะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

หมู่11    125.26.3.48  2021-08-19 15:56:28
   
 

No.5
รายละเอียด

รบกวนติดต่อ ทต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำหน่ายผู้สูงอายุ 1.นายถวัลย์ พรมมิ 3 2402 00278 34 0 2.นางประพิมพ์ พรมมิ 3 2402 00283 76 9 ย้ายมาบ้านเลขที่ 331 ม.8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อ 14 ก.ย.63 ติดต่อกลับ 084-2252755
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

Kit    101.51.241.172  2020-09-17 19:18:57
   
 

No.2
รายละเอียด

ร้องขอให้ทางเทศบาลปากน้ำ ช่วยตัดกิ่งไม้ ที่ขวางเสาไฟฟ้า ในซอย สุขาภิบาล4 ให้ด้วยครับ จะเดินสายไฟตามเสาไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะ ต้นไม้และกิ่งไม้ ปรกคลุม จนจะมอง ไม่เห็นเสาไฟและสายไฟแล้ว จนไม่สามารถเดินสายไฟและสายอินเตอร์เน็ต เข้ามาได้
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วรพงศ์ คงคางาม  Warapong_phone@hotmail.com   27.55.88.206  2020-01-30 08:15:41