พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ลดขั้นตอนระยะเวลา
     การปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหมู่บ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
แบบวัดความพึงพอใจ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ ITA
หนังสือสถจ.ฉะเชิงเทรา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนวนะภูมิ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โทร. 038 - 542-312 , 038 - 542-313 โทรสาร 038 -133-108

ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   
 
 
 

No.5
รายละเอียด

รบกวนติดต่อ ทต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำหน่ายผู้สูงอายุ 1.นายถวัลย์ พรมมิ 3 2402 00278 34 0 2.นางประพิมพ์ พรมมิ 3 2402 00283 76 9 ย้ายมาบ้านเลขที่ 331 ม.8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อ 14 ก.ย.63 ติดต่อกลับ 084-2252755
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

Kit    101.51.241.172  2020-09-17 19:18:57
   
 

No.4
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวศราทิพย์ เพชรสุทธิ์ มีความประสงค์ขอทราบอีเมลของสำนักเทศบาล เพื่อนำส่งข้อมูลและเอกสารพิจารณานำเสนอ credential ของบริษัท รบกวนทางสำนักงานเทศบาลส่งอีเมลติดต่อกลับได้ตามเมลที่แนบข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบพระคุณค่ะ, ศราทิพย์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ศราทิพย์  admin@tmkmd.co.th   124.120.122.92  2020-07-31 13:27:39
   
 

No.3
รายละเอียด

ภาษีที่ดินของปี 2563 จะต้องชำระภายในวันที่เท่าไหร่ครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ชาติชาย ฟักสุวรรณ  tayao2001@gmail.com   223.204.233.204  2020-04-21 15:33:08
   
 

No.2
รายละเอียด

ร้องขอให้ทางเทศบาลปากน้ำ ช่วยตัดกิ่งไม้ ที่ขวางเสาไฟฟ้า ในซอย สุขาภิบาล4 ให้ด้วยครับ จะเดินสายไฟตามเสาไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะ ต้นไม้และกิ่งไม้ ปรกคลุม จนจะมอง ไม่เห็นเสาไฟและสายไฟแล้ว จนไม่สามารถเดินสายไฟและสายอินเตอร์เน็ต เข้ามาได้
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

วรพงศ์ คงคางาม  Warapong_phone@hotmail.com   27.55.88.206  2020-01-30 08:15:41
   
 

No.1
รายละเอียด

แวะเยี่ยมชมเว็บ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaket@yahoo.com   110.169.203.158  2016-02-13 22:14:07