พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ลดขั้นตอนระยะเวลา
     การปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหมู่บ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
แบบวัดความพึงพอใจ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ ITA
หนังสือสถจ.ฉะเชิงเทรา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กองช่างวัดระดับถนนเทสบาลซอย 5 ม.7 ต่อ ม.11 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ตกแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ถนนปากน้ำ-ราชสาส์น
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกปากน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ประเมินห้องน้ำตามโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
ทำความสะอาดสะพานวัดกกสับ ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562


   
   
   
 
โครงการ คัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโลกร้อน ปี ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการ การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครวการส่งเสริมอาชีพ (นิตดิ้ง)
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558


   
   
   
 
งานบางปะกงส่งเสียง ครั้งที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมอาชีพความร่วมมือระหว่างเทศบาลศูนย์พัฒนาฝีมือ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
ประชุมจัดทำแผนที่ตำบล
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2558


   
   
   
 
ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558