หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    ประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
E-service
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
โครงการ ITA
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

กองช่างวัดระดับถนนเทสบาลซอย 5 ม.7 ต่อ ม.11 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ตกแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ถนนปากน้ำ-ราชสาส์น

ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกปากน้ำ

ทำความสะอาดสะพานวัดกกสับ ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
คำสั่งประกาศ
คลิก ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะนมสด คุ๊กกิ้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะมะลิ
รายละเอียด  ขนมเปี๊ยะเป็นขนมของชาวจีนมีมาแ..
ติดต่อ  - 39/4 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 01 9288216 - ศูนย์ OTOP แปดริ้ว..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดปากน้ำโจ้โล้
รายละเอียด   ตั้งอยู่ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมพื้นที่ที่ตั้ง วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นสำนักสงฆ์ในอ..
 
ดูทั้งหมด
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
คู่มือบริการประชาชน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถจ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานการตรวจเงิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม คลังข่าวมหาดไทย สำนักงานประกันสังคม