พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ลดขั้นตอนระยะเวลา
     การปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหมู่บ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลปากน้ำ
แบบวัดความพึงพอใจ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ ITA
หนังสือสถจ.ฉะเชิงเทรา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

กองช่างวัดระดับถนนเทสบาลซอย 5 ม.7 ต่อ ม.11 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ตกแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ถนนปากน้ำ-ราชสาส์น

ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกปากน้ำ

ประเมินห้องน้ำตามโครงการ

ทำความสะอาดสะพานวัดกกสับ ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
 
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะนมสด คุ๊กกิ้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะมะลิ
รายละเอียด  ขนมเปี๊ยะเป็นขนมของชาวจีนมีมาแ..
ติดต่อ  - 39/4 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 01 9288216 - ศูนย์ OTOP แปดริ้ว..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ หมู่บ้านน้ำตาลสด
รายละเอียด   หมู่ที่ 11 บ้านปากน้ำ ต.บางคล้าอ.บางคล้าถือเป็นแหล่งอนุรักษ์การทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งเป็นการรักษาไ..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน

อาเซียนไทยแลนด์2019
โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมสรรพากร
ประชาคมอาเซียน
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย

ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563