หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การโอนงบประมาณ
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการตอบข้อร้องเรียน

คู่มือบริการประชาชน
คืนความสุขให้คนในชาติ

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/paknam/domains/paknambangkhla.go.th/public_html/include/count_user.php on line 34
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.ปากน้ำ
 
 
   

 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 • คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัตราชการทางปกครอง.pdf
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร

  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากน้ำ.

            ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 43 และมาตรา 44 ได้กำหนดแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาส ในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีการปกครองโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชo ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย  ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ  จึงจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
                ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ              เลขที่  99 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ   อำเภอบางคล้า 
                จังหวัดฉะเชิงเทรา      รหัสไปรษณีย์     
  2. เวลาการให้บริการ
                เวลาทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
                ตั้งแต่เวลา   08.30 น. – 16.30 น.
  3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                              โทร.038-542312-3 เบอร์โทรสาร 038-133108

     
       
       

 •